Tokoh Pendiri

Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj, MA

Prof. Dr. M.Nuh ,DEA

Prof  Dr. M. Nasir, M.Sc, Ph.D,At

Prof. Dr. HM. Zainiddin, M.Pd

Dr. H. A. Hanief Saha Ghafur, MA

KH. Masda’in Rifa’I

KH. Imam Suhrowardi